Strona główna
Mapa strony
¬ródła
Wydawnictwa elektroniczne

Po przez wydawnictwa elektroniczne rozumiemy, takie wydawnictwa, które publikuj± swoje teksty w postaci formatu cyfrowego. Udostępniaj± one swoje wydawnictwa za pomoc± płyt CD, dysków, ta¶m a także sieci komputerowej. Publikowana informacja w Internecie odczytywana jest przez jego użytkowników za pomoc± odpowiednich urz±dzeń i narzędzi programowych. Dodatkow± cech± tego rodzaju firm jest zatrudnianie niewielkiej liczby pracowników, koniecznej do prawidłowego ich funkcjonowania. Sama siedziba wydawnictwa wirtualnego jest kwesti± drugorzędn± a wręcz marginesow±, ponieważ i tak dociera do swoich klientów drog± internetow±.